• Exercise 2Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence.

  Câu hỏi:

  It was just a friendly get-together. Everyone was wearing_________clothes. No one needed to be well-dressed

  • A. formal
  • B. casual
  • C. unimportant
  • D. unfriendly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC