• Câu hỏi:

  It is pointed out in the passage that the increase in the world population ______.

  • A. is expected to continue even faster until 2050
  • B. will not continue into the next century
  • C. has been going on noticeably since 1950
  • D. has been much faster in the industrialized countries

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC