YOMEDIA
 • Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence

  Câu hỏi:

  I _______ be at the meeting by 10:00. I will probably _______ take a taxi if I want to be on time.

  • A. must/ have to
  • B. may/must
  • C. should/needn't
  • D. mustn't/ shouldn't

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA