YOMEDIA
 • Choose the best option to complete each of the following sentences.

  Câu hỏi:

  Hoa feels sick because she ate too________candy last night.

  • A. much
  • B. many
  • C. a lot of
  • D. little

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19974

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA