• Choose the best answer to complete these following sentences.

   

  Câu hỏi:

  Hoa_______ a nice dress today.

  • A. wear
  • B. wearing
  • C. is wearing
  • D. wears

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC