YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình cắt, mặt cắt có thể diễn tả được: 

  • A. hình dạng bên trong của chi tiết.
  • B. cấu tạo bên trong của chi tiết.
  • C. cấu tạo bên ngoài của chi tiết.
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chọn hình cắt, mặt cắt cần phù hợp để diễn tả được hình dạng cấu tạo bên trong của chi tiết.

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>