AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích \(q_1\) và \(q_2\) đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F=1,2 N. Biết \(q_1\) + \(q_2\) =- 4.10-6 C và \(\left |q_1 \right |\) < \(\left |q_2 \right |\).

  Xác định loại điện tích của \(q_1\) và \(q_2\). Tính \(q_1\) và \(q_2\).

  • A. \(q_1\)=2.10-6 C và  \(q_2\) =- 6.10-6 C.
  • B. \(q_1\)=-2.10-6 C và  \(q_2\) = 6.10-6 C.
  • C. \(q_1\)= - 6.10-6 C.và  \(q_2\) =2.10-6 C
  • D. \(q_1\)= 6.10-6 C.và  \(q_2\) = 2.10-6 C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai điện tích hút nhau => \(q_1\) và \(q_2\). trái dấu => |\(q_1\).\(q_2\)| = - \(q_1\).\(q_2\)

  \(F=9.10^9.\frac{\left |q_1q_2 \right |}{\varepsilon .r^2}\)  

  ⇒ |\(q_1\).\(q_2\)| = - \(q_1\).\(q_2\) =12.10^-^1^2\ (1)

  Mà  \(q_1\) + \(q_2\) =- 4.10-6 C (2) và  \(\left |q_1 \right |\) < \(\left |q_2 \right |\).(3)

  Kết hợp (1), (2), (3) ⇒ \(q_1\)=2.10-6 C và  \(q_2\) =- 6.10-6 C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>