ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Gọi \(z_1,z_2\) là các nghiệm phức của phương trình \(z^2+4z+5=0\). Đặt  \({\rm{w}} = {\left( {1 + {z_1}} \right)^{100}} + {\left( {1 + {z_2}} \right)^{100}}.\) Tìm w.

  • A. \({\rm{w}} = {2^{51}}\) 
  • B.  \({\rm{w}} = {2^{50}}i\)
  • C.  \({\rm{w}} =- {2^{51}}\) 
  • D.  \({\rm{w}} = -{2^{50}}i\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{\rm{w}} = {{(1 + {z_1})}^{100}} + {{(1 + {z_2})}^{100}}}\\
  { = {{\left( {{z_1}^2 + 2{z_1} + 1} \right)}^{50}} + {{\left( {{z_2}^2 + 2{z_2} + 1} \right)}^{50}}}\\
  \begin{array}{l}
   = {\left( { - 2{z_1} - 4} \right)^{50}} + {\left( { - 2{z_2} - 4} \right)^{50}}{\mkern 1mu} \\
  (Do{\mkern 1mu} {z_i}^2 + 4{z_i} + 5 = 0)
  \end{array}\\
  { = {2^{50}}{{\left( {{z_1} + 2} \right)}^{50}} + {2^{50}}{{\left( {{z_2} + 2} \right)}^{50}}}\\
  { = {2^{50}}\left[ {{{\left( {{z_1}^2 + 4{z_1} + 4} \right)}^{25}} + {{\left( {{z_2}^2 + 4{z_2} + 4} \right)}^{25}}} \right]}\\
  { = {2^{50}}\left[ {{{\left( { - 1} \right)}^{25}} + {{\left( { - 1} \right)}^{25}}} \right] =  - {2^{51}}.}
  \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1