AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

  • A. CH3-CH2-COO-CH=CH2.   
  • B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
  • C. CH2=CH-CH2- COO -CH3.  
  • D. CH3-COO-CH=CH-CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ tỉ khối ta suy ra  và nX = 0,2 mol ; nKOH = 0,3 mol. Đặt CTTQ của X là: RCOOR’

  Ta có: nKOH pư = nRCOOK = nX = 0,2 mol  nKOH dư = 0,1 mol mà  \({M_{RCOOK}} = \frac{{{m_{ran}} - 56{n_{KOH\;dac}}}}{{0,2}} = 112\)

  ⇒ R là –C2H5. Vậy công thức cấu tạo của X là  C2H5COOCH=CH2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>