• Câu hỏi:

  Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào trõng dãy chất nào sau đây?

  • A.

   Al2O3, Ba(OH)2, Ag

  • B.

   CuO, NaCl, CuS

  • C.

   FeCl3, MgO, Cu

  • D. BaCl2, Na2CO3, FeS

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC