YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là

  • A. CH3COONa và CH3OH
  • B. C2H5COONa và C2H5OH
  • C. CH3COONa và C2H5OH
  • D. C2H5COONa và CH3OH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA