YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc đối với vận mệnh dân tộc mình, quyền tự quyết định chế độ chính trị - XH và……phát triển dân tộc mình.  

  • A. Cách thức 
  • B. Mục tiêu
  • C. Con đường
  • D. Hình thức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA