• Câu hỏi:

  Đâu không phải là đặc điểm mà các nhân tố di - nhập gen và nhân tố đột biến gen đều có ?

  • A. Đều có thể làm xuất hiện các kiểu gen mới trong quần thể.
  • B. Đều làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định.
  • C. Đều có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
  • D. Đều có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC