ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg, Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là bao nhiêu?

  • A. p = 200000N/m2.
  • B. p = 20000N/m2.
  • C. Một kết quả khác
  • D. p = 2000000N/m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A  p = 200000N/m2.

  Diện tích chân ghế tiếp xúc với mặt đát là: S=4s= 4 x 8x 10-4 =32x 10-4m2

  Áp lực : F=P= 10x(60+4) = 640 N

  Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là

  \(p=\frac{F}{S}=\frac{640}{32x10^{-4}}=200000 N/m^{2}\)

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE