ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đặt  \(a = {\log _2}3,b = {\log _5}3\). Hãy biểu diễn \({\log _6}45\)  theo a và b.

  • A. \({\log _6}45 = \frac{{2{a^2} - 2ab}}{{ab}}\)
  • B. \({\log _6}45 = \frac{{2{a^2} - 2ab}}{{ab + b}}\)
  • C. \({\log _6}45 = \frac{{a + 2ab}}{{ab + b}}\)
  • D. \({\log _6}45 = \frac{{a + 2ab}}{{ab + b}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({\log _6}45 = \frac{{{{\log }_2}45}}{{{{\log }_2}6}} = \frac{{{{\log }_2}\left( {5.9} \right)}}{{{{\log }_2}\left( {2.3} \right)}} = \frac{{{{\log }_2}5 + 2{{\log }_2}3}}{{1 + {{\log }_2}3}}\)

  \(= \frac{{{{\log }_2}3.{{\log }_3}5 + 2{{\log }_2}3}}{{1 + {{\log }_2}3}} = \frac{{{{\log }_2}3.\frac{1}{{{{\log }_3}5}} + 2.{{\log }_2}3}}{{1 + {{\log }_2}3}}\)

  \(= \frac{{\frac{a}{b} + 2{\rm{a}}}}{{1 + a}} = \frac{{a + 2ab}}{{ab + b}}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>