ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đạo luật nào dưới đây quy định một cách cơ bản về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước. 

  • A. Bộ luật dân sự
  • B. Bộ luật hình sự 
  • C. Hiến pháp 
  • D. Cả A, B và C đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1