• Câu hỏi:

  Đảng ta đã phát động phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống Pháp từ ngày 23-9-1945

  • A. Vì miền Nam "thành đồng Tổ quốc" 
  • B. Hướng về miền Nam ruột thịt
  • C. Nam tiến
  • D. Cả ba phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC