• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là của quần cư nông thôn?

  • A. Các điểm dân cư nông thôn nằm phân tán theo không gian  
  • B. Có chức năng san xuất phi nông nghiệp.
  • C. Quy mô dân số đông.
  • D. Mức độ tập trung dân số cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC