• Câu hỏi:

  Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là:

  • A. Có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhận tất cả các chức năng sống
  • B. Có kích thước hiển vi, đơn bào hoặc đa bào đơn giản, đảm nhiệm mọi chức năng sống
  • C. Có kích thước hiển vi, chỉ là một hoặc hai tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
  • D. Có kích thước hiển vi, đa bào nhưng tất cả tế bào đều đảm nhiệm mọi chức năng sống giống nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ thể của động vật nguyên sinh có kích thước hiển vi, chỉ có một tế bào nhưng đảm nhận tất cả các chức năng sống.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC