AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng bên:

  Chất X Y Z T
  Nhiệt độ sôi (oC) 182 184 -6,7 -33,4
  pH ( dung dịch nồng độ 0,001M) 6,48 7,82 10,81 10,12

  Nhận xét nào sau đây không đúng?

  • A.  Z, T làm xanh quỳ tím ẩm. 
  • B.  X, Y tạo kết tủa trắng với nước brom.
    
  • C. Phân biệt dung dịch X với dung dịch Y bằng quỳ tím. 
  • D. X có tính axit; Y, Z, T có tính bazơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa theo pH ta có: 

  + Axit mạnh nhất (pH thấp nhất) là C6H5OH (X)

  + Bazo mạnh nhất (pH cao nhất) là CH3NH2 (Z)

  + Bazo yếu nhất là C6H5NH2 (Y)

  + Còn lại là NH3 (T)

  A. Đúng

  B. Đúng.

  C. Sai

  D. Đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>