• Câu hỏi:

  Cho tập A gồm m phần tử, tập B gồm n phần tử và tập C có p phần tử. Gọi \(D = \left\{ {\left( {x,y,z} \right)|\;x \in A,y \in B,x \in C} \right\}\) (mỗi phần tử của tập hợp D là một bộ gồm 3 phần tử (x,y,z) sao cho x,y,z thứ tự lấy trong tập A,B,C). Khi đó số phần tử của tập hợp D là bao nhiêu?

  • A. m
  • B. m+n+p
  • C. mn+np+pn
  • D. m.n.p

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC