AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng:
  \(Este \ X \ (C_{4}H_{n}O_{2})\xrightarrow[t^0]{ \ +NaOH \ }Y \xrightarrow[t^0]{ \ + \ dd \ AgNO_{3}/NH_{3} \ }Z\xrightarrow[t^0]{ \ +NaOH \ } C_{2}H_{3}O_{2}Na\)
  Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là:

  • A. CH2=CHCOOCH3.  
  • B. CH3COOCH2CH3.
  • C. HCOOCH2CH2CH3
  • D. CH3COOCH=CH2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất C2H3O2Na là CH3COONa
  Sơ đồ thỏa mãn:
  CH3COOCH=CH2 → CH3CHO → CH3COONH4 → CH3COONa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>