AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{ax + 1}}{{bx - 2}}.\) Xác định a và b để đồ thị hàm số nhận đường thẳng x=1 là tiệm cận đứng và đường thẳng \(y=\frac{1}{2}\) làm tiệm cận ngang.

  • A. \(a = 2;b = - 2\)
  • B. \(a = -1;b = - 2\)
  • C. \(a = 2;b = 2\)
  • D. \(a = 1;b = 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}\,(c \ne 0;ad - bc \ne 0)\) có tiệm cận đứng là đường thẳng \(x = {x_0}\) với \(x_0\) thỏa: 

  \(\left\{ \begin{array}{l} c{x_0} + d = 0\\ a{x_0} + b \ne 0 \end{array} \right..\) 

  Tiệm cận ngang là đường thẳng \(y = \frac{a}{c}.\)

  Suy ra: 

  Tiệm cận đứng \(x = \frac{2}{b} = 1 \Rightarrow b = 2.\)

  Tiệm cận ngang \(y = \frac{a}{b} = \frac{a}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 1.\) 

  Thử lại với a = 1, b = 2 đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x = 1, tiệm cận ngang là đường thẳng  \(y = \frac{1}{2}.\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>