AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{\sqrt {4x + 1}  - 3}}{{x - 2}}\). Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right).\)

  • A. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right) =  - \frac{2}{3}.\)
  • B. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right) =  - \frac{3}{2}.\)
  • C. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right) = \frac{2}{3}.\)
  • D. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right) =  \frac{3}{2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>