AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 50ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dd glucozơ đã dùng là:

  • A. 0,20M.
  • B. 0,01M.
  • C. 0,10M.
  • D. 0,02M.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có phương trình sau:
  \(n_{Ag} = \frac{2,16}{108} = 0,02\ (mol)\)
  \(\begin{matrix} C_6H_{12}O_6 & + & Ag_2O(NH_3) & \Rightarrow & 2Ag & + & C+6H_{12}O_7\\ 0,01 & & \rightarrow & & 0,02 & (mol) & \end{matrix}\)
  Vì \(n_{(C_6H_{12}O_6)} = \frac{1}{2}nAg = \frac{1}{2}\times 0,02 = 0,01\ (mol)\)
  \(\Rightarrow C_{M(C_6H_{12}O_6)} = \frac{0,01}{0,05} = 0,2\ M\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>