AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  X, Y, Z lần lượt là

  • A. fructozơ, glucozơ, saccarozơ.
  • B. glucozơ, fructozơ, saccarozơ.
  • C. saccarozơ, glucozơ, fructozơ.
  • D. glucozơ, saccarozơ, fructozơ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Y làm mất màu nước Brom => Glucozo

  X phản ứng tráng bạc => Fructozo

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>