• Câu hỏi:

  Bổ sung để được một định nghĩa đúng theo phép biện chứng duy vật: “Chôn lý tuyệt đối là ..."

  • A. Tri thức tuyệt đối đúng, phản ánh phù hợp với đối tượng trong mọi điều kiện cụ thể.
  • B. Tổng vô hạn những chân lý tương đối.
  • C. Công thức, sơ đồ lý luận chung của mọi cá nhân, dân tộc, được sử dụng trong mọi hoàn cảnh.
  • D. Các phương án trả lời còn lại đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC