YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một định nghĩa đúng theo phép biện chứng duy vật: “Chân ìý tương đối là ..."

  • A. Tri thức phản ánh đúng song chưa đủ về hiện thực.
  • B. Tri thức đúng với người này nhưng không đúng với người khác.
  • C. Sự tổng hợp những hiểu biết không mang tính tuyệt đối của con người.
  • D. Tri thức mang tính quy ước do một thời đại hay một số nhà khoa học đưa ra để tiện lợi trong nhận thức thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA