YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bổ sung để được một câu đúng theo phép biện chứng duy vật: “Muốn họat động thực tiễn thành công chúng ta phải ... để vạch ra đối sách”.

  • A. Dựa vào cả cái tất nhiên lẫn cái ngẫu nhiên
  • B. Dựa vào cái ngẫu nhiên song không xem nhẹ cái tất nhiên
  • C.  Dựa vào cái tất nhiên mà không cần dựa vào cái ngẫu nhiên
  • D. Dựa vào cái tất nhiên song không xem nhẹ cái ngẫu nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA