YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bổ khuyết câu của V.I.Lênin: “Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đạt tới chân lý khách quan hay không, hoàn toàn không phải là một vấn đề . . .(1). . . mà lờ một vẩn đề. . .(2). . . Chính trong. . ,(3). . . mà con người phải chứng minh chân lý.”

  • A. 1-thực tiễn, 2 -lý luận, 3 nhận thức
  • B. 1 nhận thức, 2 lý luận, 3 thực tiễn
  • C.

   1 lý luận, 2 thực tiễn, 3 thực tiễn

  • D. 1 - thực tiễn, 2 lý luận, 3 lý luận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA