YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết chi phí tư liệu sản xuất của xí nghiệp là 200.000 USD, chi phí tiền lương cho một công nhân là 200 USD/tháng, tỷ suất giá trị thặng dư m’ = 100%, số công nhân làm thuê là 2000 người. Tính giá trị do một công nhân tạo ra trong tháng?

   

  Lời giải tham khảo:

  Ta có chi phí TLSX : C = 200.000USD

  Tiền lương: V = 2000 x 200USD = 400.000USD

  m’ = 100%  =>  m = V = 400.000USD

  Tổng giá trị sản phẩm do 2.000 CN tạo ra là:

  C + V + m = 200.000 + 400.000 + 400.000 = 1.000.000 USD

  Giá trị do 1 CN tạo ra 1.000.000USD/2.000=500USD:

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA