RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm bài về nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1930- 1975) là:

  • A. xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân
  • B. sự lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt, chủ động của Đảng
  • C. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH
  • D. truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>