AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây? 

  • A. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3.      
  • B. KOH, NaHCO3, NH3, ZnO.
  • C. MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2.             
  • D. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>