• Câu hỏi:

  At 8 o’clock this evening my friends and I ________ a famous film at the cinema.

  • A. were watching
  • B. will be watching
  • C. have been watching
  • D. watched

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC