AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh chị hãy trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung cơ bản của việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng giai đoạn cách mạng hiện nay?

  Lời giải tham khảo:

  Theo chủ nghĩa Mác- Lênin: con người là sản phẩm của lịch sử cũng là chủ thể sáng tạo lịch sử.

  Con người Việt Nam do điều kiện tự nhiên, địa lý, văn hoá đã hình thành nên con người Việt Nam mộc mạc, chất phác có truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất để giữ nước và phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp dựng nước.

  Con người Việt Nam hiện nay đang đứng trước những thử thách mới cần phải vượt qua đó là:

  • Đấu tranh chống lại những mặt tiêu cực và hạn chế của cơ chế thị trường mang lại có tác động xấu đến tư tưởng, tâm lý con người VN
  • Cùng với cuộc CM KHKT như vũ bảo con người VN cần phát huy và kế thừa những tinh hoa văn hoá của nhân loại và giữ gìn bản sắc văn hoá của mình.

  Xây dựng con người VN đáp ứng giai đoạn CM hiện nay:

  • Xây dựng con người VN có những đức tính cơ bản như: tinh thần yêu nước, có ý chí đưa đất nước khỏi đói nghèo, đoàn kết vì sự nghiệp tiến bộ xã hội
  • Có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung
  • Lối sống lành mạnh, cần kiệm, bảo vệ môi trường sinh thái
  • Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ luật, kỹ thuật và sáng tạo
  • Thường xuyên học tập, hiểu biết và nâng cao nghiệp vụ….

  Tóm lại, để con người VN có thể đáp ứng được những yêu cầu của giai đoạn cách mạng hiện nay, một mặt cần tích cực phát huy và rèn luyện những ưu điểm đồng thời khắc phục và hạn chế những nhược điểm để sớm đưa VN thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu và “sánh vai cùng với các cường quốc năm châu”.

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA