• Câu hỏi:

   So với cả nước, đàn trâu của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm khoảng hơn 

   

  • A. 1/2   
  • B. 2/5  
  • C. 3/5  
  • D. 4/5 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC