Tuần 31 Ngữ Văn 12

  • Phong cách ngôn ngữ hành chính

    Phong cách ngôn ngữ hành chính
    Bài học giúp các em nắm vững đặc điểm của ngôn ngữ dùng trong các văn bản hành chính để phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác. Có kỹ năng hoàn chỉnh văn bản theo mẫu in sẵn của nhà nước, hoặc có thể tự soạn thảo những văn bản thông dụng như: đơn từ, biên bản,.... khi cần thiết.

    Xem chi tiết

  • Văn bản tổng kết