Tuần 19 Ngữ Văn 12

 • Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

  Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
  Bài học giúp các em hiểu được cuộc sống cơ cực, tối tăm của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao dưới ách áp bức của thực dân và chúa đất thống trị, quá trình người dân các dân tộc thiểu số từng bước giác ngộ cách mạng và vùng lên tự giải phóng đời mình, đi theo tiếng gọi của Đảng. Thấy được những nét độc đáo trong nghệ thuật viết truyện của Tô Hoài.

  Xem chi tiết

 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

  Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
  Bài học giúp các em củng cố và nâng cao trình độ làm văn nghị luận về các mặt: xác định đề, lập dàn ý, diễn đạt. Viết được bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rõ ràng, mạch lạc, có sức thuyết phục.  

  Xem chi tiết