Gợi ý đáp án 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học

24/06/2017 809.63 KB 234 lượt xem 2 tải về

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em đáp án đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Hóa học tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 để các em thuận lợi trong việc tra cứu và đánh giá kết quả làm bài.

GỢI Ý ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HÓA HỌC

 

Mã 201

41.D

42.A

43.D

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.B

51.A

52.B

53.C

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.A

60.A

61.B

62.D

63.B

64.B

65.D

66.A

67.D

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.B

76.D

77.A

78.D

79.A

80.A

 

Mã  202

41.B

42.B

43.C

44.B

45.B

46.C

47.C

48.B

49.B

50.D

51.B

52.C

53.A

54.D

55.D

56.D

57.C

58.A

59.D

60.C

61.A

62.A

63.C

64.B

65.A

66.C

67.D

68.D

69.C

70.D

71.C

72.D

73.A

74.D

75.A

76.B

77.D

78.A

79.C

80.B

 

Mã 203

41.A

42.B

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.A

49.D

50.A

51.C

52.C

53.A

54.C

55.C

56.D

57.B

58.D

59.B

60.C

61.D

62.A

63.D

64.D

65.B

66.B

67.C

68.B

69.B

70.C

71.D

72.B

73.A

74.D

75.A

76.C

77.A

78.A

79.A

80.D

 

Mã 204

41.A

42.B

43.A

44.D

45.B

46.C

47.D

48.B

49.

50.C

51.A

52.C

53.C

54.D

55.B

56.A

57.A

58.C

59.C

60.D

61.C

62.C

63.A

64.C

65.D

66.A

67.A

68.A

69.B

70.C

71.C

72.B

73.D

74.A

75.B

76.D

77.B

78.B

79.D

80.D

 

Mã 205

41.B

42.A

43.D

44.C

45.D

46.D

47.B

48.D

49.D

50.B

51.D

52.C

53.C

54.A

55.B

56.B

57.C

58.C

59.A

60.D

61.A

62.D

63.D

64.D

65.A

66.B

67.C

68.D

69.B

70.C

71.D

72.A

73.B

74.C

75.A

76.B

77.B

78.A

79.C

80.C

 

Mã 206

41.A

42.A

43.D

44.C

45.C

46.B

47.C

48.C

49.B

50.D

51.B

52.A

53.A

54.D

55.B

56.B

57.A

58.B

59.D

60.D

61.A

62.B

63.A

64.D

65.B

66.D

67.D

68.D

69.D

70.B

71.A

72.B

73.D

74.B

75.A

76.D

77.B

78.A

79.A

80.D

 

Mã 207

41.B

42.A

43.D

44.C

45.D

46.B

47.D

48.B

49.D

50.B

51.C

52.D

53.B

54.C

55.B

56.B

57.C

58.B

59.A

60.A

61.B

62.A

63.A

64.C

65.A

66.D

67.D

68.A

69.B

70.D

71.A

72.C

73.C

74.C

75.D

76.C

77.D

78.A

79.C

80.C

 

Mã 208

41.B

42.C

43.A

44.B

45.C

46.A

47.D

48.D

49.D

50.B

51.D

52.D

53.D

54.B

55.C

56.D

57.A

58.C

59.C

60.A

61.C

62.D

63.A

64.A

65.D

66.D

67.D

68.C

69.C

70.C

71.A

72.A

73.C

74.A

75.A

76.C

77.A

78.C

79.C

80.C

 

Mã 209

41.B

42.C

43.D

44.C

45.A

46.B

47.A

48.B

49.D

50.B

51.B

52.A

53.B

54.D

55.C

56.A

57.D

58.A

59.C

60.D

61.C

62.D

63.B

64.A

65.D

66.C

67.A

68.D

69.A

70.B

71.A

72.A

73.D

74.A

75.D

76.A

77.C

78.A

79.C

80.D

 

Mã  210

41.D

42.A

43.D

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.B

51.A

52.B

53.C

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.A

60.A

61.B

62.D

63.B

64.B

65.D

66.A

67.D

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.B

76.D

77.A

78.D

79.A

80.A

 

Mã 211

41.B

42.A

43.A

44.A

45.D

46.B

47.C

48.B

49.A

50.B

51.A

52.D

53.C

54.D

55.D

56.A

57.D

58.C

59.D

60.A

61.C

62.D

63.C

64.C

65.A

66.C

67.D

68.C

69.B

70.D

71.D

72.D

73.D

74.C

75.A

76.D

77.D

78.A

79.D

80.A

 

Mã 212

41.D

42.C

43.A

44.B

45.C

46.C

47.C

48.D

49.D

50.A

51.C

52.A

53.D

54.A

55.A

56.B

57.B

58.B

59.B

60.A

61.D

62.C

63.A

64.C

65.D

66.B

67.D

68.B

69.C

70.C

71.D

72.B

73.D

74.C

75.C

76.D

77.A

78.D

79.A

80.A

 

Mã 213

41.A

42.C

43.D

44.C

45.D

46.D

47.B

48.A

49.B

50.B

51.C

52.D

53.D

54.C

55.B

56.C

57.B

58.B

59.D

60.B

61.D

62.B

63.D

64.A

65.A

66.C

67.C

68.C

69.C

70.C

71.C

72.C

73.A

74.C

75.A

76.C

77.B

78.B

79.A

80.A

 

Mã  214

41.D

42.D

43.B

44.B

45.A

46.C

47.D

48.B

49.B

50.A

51.B

52.A

53.C

54.A

55.C

56.C

57.A

58.D

59.B

60.C

61.A

62.B

63.A

64.D

65.C

66.D

67.D

68.A

69.A

70.B

71.C

72.C

73.A

74.D

75.C

76.B

77.D

78.A

79.D

80.B

 

Mã 215

41.A

42.D

43.D

44.A

45.A

46.C

47.B

48.C

49.B

50.A

51.C

52.D

53.B

54.B

55.C

56.B

57.B

58.C

59.B

60.B

61.D

62.B

63.C

64.D

65.B

66.B

67.D

68.D

69.C

70.B

71.C

72.D

73.B

74.D

75.B

76.C

77.C

78.D

79.D

80.C

 

Mã 216

41.B

42.D

43.B

44.C

45.A

46.D

47.C

48.C

49.C

50.D

51.C

52.C

53.D

54.B

55.C

56.D

57.C

58.C

59.B

60.C

61.A

62.B

63.A

64.B

65.A

66.A

67.D

68.A

69.A

70.B

71.B

72.B

73.A

74.D

75.A

76.D

77.A

78.A

79.D

80.D

 

Mã 217

41.C

42.A

43.C

44.B

45.C

46.A

47.A

48.B

49.B

50.B

51.A

52.C

53.C

54.A

55.C

56.D

57.A

58.D

59.C

60.C

61.B

62.B

63.D

64.C

65.A

66.D

67.D

68.A

69.D

70.C

71.C

72.B

73.A

74.D

75.B

76.D

77.D

78.B

79.A

80.B

 

Mã  218

41.A

42.A

43.C

44.D

45.A

46.A

47.C

48.C

49.A

50.B

51.B

52.A

53.D

54.A

55.C

56.D

57.C

58.A

59.A

60.B

61.B

62.D

63.A

64.A

65.A

66.D

67.C

68.B

69.D

70.D

71.C

72.D

73.C

74.D

75.B

76.D

77.C

78.C

79.B

80.B

 

Mã 219

41.D

42.B

43.C

44.C

45.D

46.C

47.B

48.D

49.D

50.A

51.A

52.A

53.A

54.A

55.C

56.C

57.D

58.B

59.B

60.D

61.C

62.A

63.C

64.C

65.D

66.C

67.B

68.D

69.D

70.A

71.B

72.B

73.D

74.B

75.A

76.A

77.A

78.C

79.D

80.B

 

Mã 220

41.B

42.D

43.B

44.A

45.C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.C

51.B

52.D

53.C

54.A

55.A

56.B

57.B

58.A

59.A

60.B

61.D

62.C

63.A

64.B

65.A

66.C

67.A

68.B

69.B

70.C

71.A

72.C

73.A

74.B

75.C

76.B

77.C

78.C

79.C

80.B

 

Mã 221

41.B

42.B

43.C

44.B

45.D

46.A

47.C

48.D

49.B

50.C

51.A

52.D

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.C

59.C

60.B

61.B

62.A

63.B

64.C

65.A

66.C

67.A

68.C

69.C

70.C

71.B

72.A

73.A

74.C

75.A

76.B

77.B

78.A

79.A

80.B

 

Mã  222

41.C

42.A

43.B

44.D

45.C

46.B

47.C

48.C

49.C

50.B

51.B

52.D

53.C

54.A

55.A

56.C

57.A

58.B

59.A

60.C

61.C

62.A

63.C

64.A

65.B

66.C

67.D

68.A

69.B

70.B

71.B

72.D

73.D

74.D

75.B

76.D

77.A

78.A

79.D

80.A

 

Mã 223

41.A

42.C

43.D

44.B

45.B

46.C

47.A

48.B

49.A

50.D

51.A

52.A

53.D

54.C

55.D

56.D

57.B

58.A

59.B

60.D

61.D

62.C

63.C

64.D

65.B

66.C

67.B

68.C

69.A

70.C

71.B

72.A

73.D

74.D

75.A

76.B

77.D

78.A

79.B

80.B

 

Mã 224

41.D

42.D

43.B

44.A

45.C

46.A

47.D

48.A

49.D

50.A

51.B

52.B

53.D

54.B

55.C

56.B

57.C

58.D

59.C

60.B

61.D

62.C

63.B

64.C

65.C

66.B

67.B

68.C

69.D

70.C

71.B

72.D

73.B

74.D

75.D

76.C

77.D

78.D

79.C

80.B

 

Trên đây chỉ là đáp án mang tính chất tham khảo trong thời gian chờ đợi đáp án chính thức của Bộ nên có thể có một số sai sót. HỌC247 rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy cô, Phụ huynh và các em học sinh.

 

Tài liệu liên quan