Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Thanh Chương - Nghệ An có lời giải

19/05/2017 1.18 MB 482 lượt xem 47 tải về

Tải về

Với mong muốn giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập môn Hóa và chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp đến, HỌC247 xin giới thiệu tới bạn "Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Thanh Chương - Nghệ An có lời giải chi tiết". Chúc các bạn đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

SỞ GD & ĐT

TỈNH NGHỆ AN

THPT THANH CHƯƠNG

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Câu 1: Phát biểu không đúng là :

    A. Các kim loại Na, K, Ba có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

     B. Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân nóng chảy muối clorua của chúng.

     C. Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm giảm dần từ Li & Cs.               

     D. Tất cả các nguyên tố kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước giải phóng khí H2.

Câu 2: Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z được chất rắn G. Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được khí màu nâu đỏ và chất rắn F. Kim loại M và chất rắn F lần lượt là:

     A. Al  và AgCl                    B. Fe và AgCl                  C. Cu và AgBr                   D. Fe và AgF

Câu 3: Cho các phản ứng sau:

     (1) Cu + H2SO4 đặc, nguội                                        (5) Cu + HNO3 đặc, nguội

     (2) Cu(OH)2 + glucozơ                                              (6) axit axetic + NaOH

     (3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH                            (7) AgNO3 + FeCl3

     (4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl                                       (8) Al + Cr2(SO4)3

Số phản ứng xảy ra ở điều kiện thường ?

     A. 5.                                        B. 7.                                 C. 8.                                      D. 6.

Câu 7: Để lâu anilin trong không khí, nó dần dần ngả sang màu nâu đen, do anilin

     A. tác dụng với oxi không khí.                                    

     B. tác dụng với khí cacbonic.

     C. tác dụng với nitơ không khí và hơi nước.             

     D. tác dụng với H2S trong không khí, sinh ra muối sunfua có màu đen.

Câu 8: Sục 0,02 mol Cl2 vào dung dịch chứa 0,06 mol FeBr2 thu được dung dịch A. Cho AgNO3 dư vào A thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m  là :

     A. 30,46                                 B. 12,22                          C. 28,86                               D. 24,02

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

     A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.

     B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh, xoắn vào nhau tạo thành sợi xenlulozơ.

     C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

     D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

Câu 10: Điện phân dung dịch X chứa 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol CuSO4 trong 4632 giây với dòng điện một chiều có cường độ I = 2,5A. Biết hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân là:

     A. 1,96 gam                           B. 1,42 gam                    C. 2,80 gam                         D. 2,26 gam

Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 1 mol tetrapeptit X mạch hở thu được 3 mol glyxin và 1 mol alanin. Số cấu tạo của X thỏa mãn là

     A.  3.                                       B. 5.                                 C. 6.                                      D. 4.

Câu 12: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10%, thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, hiện tượng quan sát được là

A. Có kết tủa xanh lam, sau đó tan ra tạo dung dịch xanh lam.

B. Có kết tủa xanh lam, sau đó kết tủa chuyển sang màu đỏ gạch.

C. Có kết tủa xanh lam, sau đó tan ra tạo dung dịch màu tím.

D. Có kết tủa xanh lam, kết tủa không bị tan ra.

Câu 13: Thực hiện các thí nghiệm sau:

     (1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.

     (2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

     (3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có nhỏ vài giọt CuCl­­2.

     (4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

     (5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là.

     A. 4.                                        B. 2.                                 C. 3.                                      D. 1.

Câu 14: Hiện tượng nào dưới đây không đúng thực tế ?

     A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

     B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và có một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu xanh đặc trưng.

     C. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện hiện tượng đông tụ.

     D. Đốt cháy da hay tóc thấy có mùi khét.

Câu 15: Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch Xa mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH và NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X

     A. 7.                                        B. 6.                                 C. 5.                                      D. 4.

Câu 17: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được  V lít khí CO2. Ngược lại cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là :

    A. a = 0,75b.                       B. a = 0,8b.                      C. a = 0,35b.                     D. a = 0,5b.

Câu 18: Dung dịch CuSO4 loãng được dùng làm thuốc diệt nấm cho hoa. Để điều chế 800 gam dung dịch CuSO4 5%, người ta hòa tan CuSO4.5H2O vào nước. Khối lượng CuSO4.5H2O cần dùng là ?

    A. 32,0 gam                        B. 40,0 gam                    C. 62,5 gam                      D. 25,6 gam

Câu 19: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là :

    A. 20,8                                B. 18,6                             C. 22,6                              D. 20,6

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung của 2 Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Thanh Chương - Nghệ An có lời giải chi tiết nhé!

Câu 29: Hỗn hợp X gồm tripeptit A và tetrapeptit B đều được cấu tạo bởi glyxin và alanin. Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong AB theo thứ tự là 19,36% và 19,44%. Thuỷ phân 0,1 mol hỗn hợp X bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 36,34 gam hỗn hợp muối. Tỉ lệ mol AB trong hỗn hợp X là :

     A. 3 : 2                                   B. 3 : 7                            C. 7 : 3                                       D. 2 : 3

Câu 30: Cho hỗn hợp H gồm Fe2O3 và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X chứa 40,36g chất tan và một chất rắn không tan. Cho một lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch  X đến khi phản ứng kết thúc thì thu được 0,01 mol khí NO và m gam kết tủa Z. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m là :

     A. 113,44g                         B. 91,84g                          C. 107,70g                           D. 110,20g

Câu 31: Đốt cháy hết 25,56g hỗn hợp H gồm hai este đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp  và một amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần đúng 1,09 mol O2, thu được CO2   và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,02 mol khí N2. Cũng lượng H trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan và một ancol duy nhất. Biết KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng. Giá trị của m  là

     A. 38,792                          B. 34,760                           C. 31,880                             D. 34,312

Câu 32: Nung bột Fe2O3 với a gam bột Al trong khí trơ, thu được 11,78 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch NaOH, thu được 1,344 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

     A. 1,95.                                   B. 3,78.                                C. 2,43.                                   D. 2,56.

Câu 33: Cho các phát biểu sau đây:
      (a) Glucozo được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.
      (b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
      (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh..
      (d) Trong mật ong chứa nhiều fructozo.
      (e) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.
   Số phát biểu đúng là

     A. 5                                     B. 6                                   C. 3                                       D. 4

Câu 34: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch gồm Na2CO3 và NaHCO3 có cùng nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml X vào 100 ml Y, thu được V lít khí CO2 (đktc). Nhỏ từ từ đến hết 100 ml Y vào 100 ml X, thu được 2V lít khí CO2 (đktc). Tỉ lệ  x : y bằng

     A. 8 : 5.                               B. 6 : 5.                             C. 4 : 3.                                 D. 3 : 2.

Câu 35: Cho dãy các chất : Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3 và Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là :

     A. 2                                        B. 5                                  C. 3                                            D. 4

Câu 36: Protein là cơ sở tạo nên sự sống vì hai thành phần chính của tế bào là nhân và nguyên sinh chất đều hình thành từ protein. Protein cũng là hợp chất chính trong thức ăn con người. Trong phân tử protein, các gốc α – aminoaxit được gắn với nhau bằng liên kết

     A. Glicozit                              B. Hidro                          C. Amit                                      D. Peptit

Câu 37: Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có đặc điểm chung nào sau đây:

     A. Chúng đều thuộc loại cacbohidrat                                                                     

     B. Chúng đều tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam                    

     C. Đều bị thủy phân trong môi trường áxit              

     D. Đều không tham gia phản ứng tráng bạc

Câu 38: Cho các cặp chất :

    (1) dung dịch FeCl3 và Ag                                             (2) dung dịch Fe(NO3)2 và dung dịch AgNO3

    (3) S và H2SO4 (đặc nóng)                                            (4) CaO và H2O

    (5) dung dịch NH3 + CrO3                                                                                          (6) S và dung dịch H2SO4 loãng

 Số cặp chất có xảy ra phản ứng là:

     A. 5                                         B. 4                                  C. 2                                            D. 3

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Thanh Chương - Nghệ An có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung tài liệu các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

Tài liệu liên quan