Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Phạm Văn Đồng - Phú Yên có lời giải

18/05/2017 1010.04 KB 220 lượt xem 15 tải về

Tải về

Với mong muốn giúp các bạn học sinh lớp 12 dễ dàng hơn trong việc ôn tập môn Hóa chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp đến. HỌC247 xin giới thiệu tới bạn "Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Phạm Văn Đồng - Phú Yên có lời giải chi tiết". Chúc các bạn đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

SỞ GD & ĐT TỈNH PHÚ YÊN

THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu 1: Trong số các chất sau: xelulozơ, saccarozơ, frutozơ, glucozơ. Số chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucozơ là:

     A. tinh bột xenlulozơ                                              B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ

     C. xenlulozơ, fructozơ, saccarozơ                          D. Tinh bột, saccarozơ

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng ?

     A. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.             

     B. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.         

     C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp.                                            

     D. Sợi bông , tơ tằm là polime thiên nhiên. 

Câu 3: Sobitol là sản phẩm của phản ứng ?

     A. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong ammoniac.                                           

     B. Khử glucozơ bằng H2 ,xt Ni đun nóng.             

     C. Lên men ancol etylic.                                                                                   

     D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.                                                              

Câu 4: Tên gọi của của C2H5NH2 là:

     A. etylamin                     B. đimetylamin                C. metylamin                    D. propylamin

Câu 5: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

     A. HCl                              B. HNO3                            C. Fe2(SO4)3                      D. AgNO3

Câu 19: Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là:

     A. 0,6                                  B. 1,2                               C. 0,8                                    D. 1,4

Câu 20: Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y bằng dung dịch NaOH (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối này thu được 0,2 mol Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 65,6 gam. Mặt khác đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần dùng a mol O2 thu được CO2, H2O và N2. Giá trị của a gần nhất với ?

     A. 3,0                                 B. 2,5                             C. 3,5                                 D. 1,5

Câu 21: Có bảy ống nghiệm đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm  (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3, K2Cr2O7 và (COONa)2. Cho Ba(OH)2 đến dư vào bảy ổng nghiệm trên. Sau khi các phản ứng kết thúc số ống nghiệm thu được kết tủa là:

     A. 4                                     B. 5                                C. 6                                    D. 7

Câu 22: Hợp chất hữu cơ đơn chức X phân tử chỉ chưa các nguyên tố C, H, O và không có khả năng tráng bạc. X tác dụng vừa đủ với 96 gam dung dịch KOH 11,66%. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 23 gam chất rắn Y và 86,6 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được sản phầm gồm 15,68 lít CO2 (đktc); 7,2 gam nước và một lượng K2CO3. Công thức cấu tạo của X là:

     A. CH3COOC6H5.                B. HCOOC6H4CH3.         C. HCOOC6H5.                   D. H3C6H4COOH.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1,106 mol O2, sinh ra 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cho 24,64 gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là:

     A. 0,10.                               B. 0,12.                          C. 0,14.                              D. 0,16.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung của Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Phạm Văn Đồng - Phú Yên có lời giải chi tiết

Câu 25: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 170°C thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây đúng ?

     A. Khối lượng của chất có phân tử khối lớn hơn trong X là 2,55 gam.

     B. Tổng phân tử khối của hai chất trong X là 164.

     C. Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong X là 49,5% và 50,5%.

     D. Một chất trong X có 3 công thức cấu tạo phù hợp với điều kiện bài toán.

Câu 26: Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

     A. 66,98                             B. 39,4                              C. 47,28                               D. 59,1

Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đkc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây ?

     A. 1,81 mol                            B. 1,95 mol                     C. 1,8 mol.                           D. 1,91 mol

Câu 35: Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

     A. 152 gam                            B. 146,7 gam                  C. 175,2 gam .                     D. 151,9 gam

Câu 36: Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối DE (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là:

     A. 4,24                                B. 3,18                              C. 5,36                                 D. 8,04

 

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Phạm Văn Đồng - Phú Yên có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

Tài liệu liên quan