4 Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội có đáp án

19/05/2017 4.33 MB 122 lượt xem 16 tải về

Tải về

Với mong muốn giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập môn Hóa và chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp đến, HỌC247 xin giới thiệu tới bạn "4 Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội lần 1, 2, 3, 4 có đáp án". Chúc các bạn đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

THPT Chuyên Sư Phạm

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 3 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Câu 1: Cho dãy các ion kim loại: K+; Ag+; Fe2+; Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là:

     A. Ag+                           B. Cu2+                          C. Fe2+                           D. K+

Câu 2: Cho dãy các oxit sau: MgO; FeO; CrO3; Cr2O7. Số oxit lưỡng tính là:

     A. 1                               B. 4                               C. 3                                D. 2

Câu 3: Xà phòng hóa hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

     A. Metyl axetat            B. Benzyl axetat          C. Tristearin      D. Metyl fomat

Câu 4: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

     A. Ca                             B. Fe                             C. Na                             D. Ag

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Glyxin, alanin là các α – aminoaxit.            

B. Geranyl axetat có mùi hoa hồng.

     C. Tơ nilon - 6,6 và tơ nitron đều là protein.

D. Glucozo là hợp chất tạp chức.

Câu 10: Este nào sau đây có công thức phân tử là C4H8O2?

     A. Propyl axetat          B. Vinyl axetat             C. Phenyl axetat           D. Etyl axetat

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?

     A. Hợp kim liti - nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.

     B. Sắt có trong hemoglobin của máu.

     C. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.

     D. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

Câu 12: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, dẫn nước, vải che mưa... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

     A. Vinyl clorua             B. Acrilonitrin             

C. Propilen                    D. Vinyl axetat

Câu 13: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

     A. 44,95                        B. 22,60                        C. 22,35                        D. 53,95

Câu 14: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là:

     A. 0,35 mol                  B. 0,55 mol                  C. 0,65 mol                   D. 0,50 mol

Câu 15: Chấy X (có M = 60 và chứa C,H,O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH và NaHCO3. Tên gọi của X là:

     A. axit axetic                B. metyl fomat             C. Ancol propylic         D. Axit fomic

Câu 16: Polome thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là:

     A. Saccarozo                B. Glicogen                   C. Tinh bột                   D. Xenlulozo

Câu 18: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

     A. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl           

B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

     C. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3        

D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4

Câu 19: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

     A. 3,425                        B. 3,825                        C. 2,550                        D. 4,725

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có một nhóm - NH2 và một nhóm - COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

     A. H2N- [CH2]4 -COOH B. H2N - CH2 – COOH

     C. H2N - [CH2]2 - COOH                                     D. H2N - [CH2]3 - COOH

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung của 4 Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 có đáp án nhé!

Câu 23: Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

     A. 4,10                          B. 1,64                          C. 4,28                          D. 2,90

Câu 24: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là:

     A. Na                             B. K                               C. Ca                              D. Mg

Câu 25: Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerol X thỏa mãn tính chất trên?

     A. 2                               B. 1                               C. 3                                D. 4

Câu 26: Hỗn hợp X gồm 3 peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 1: 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của 3 peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là:

     A. 18,83                        B. 18,29                        C. 19,19                        D. 18,47

Câu 27: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư) thu đưcọ 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) có tỉ khối so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 tương ứng là:

     A. 1,8                            B. 2,0                            C. 3,2                             D. 3,8

Câu 28: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào?

     A. 3,0                            B. 2,5                            C. 1,0                             D. 1,5

Câu 29: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

     A. Cồn                           B. Giấm ăn                   C. Muối ăn                    D. Xút

Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O) trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm - OH; - CHO; - COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu đưcọ 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là:

     A. 1,22                          B. 2,98                          C. 1,50                          D. 1,24

Câu 31: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Cho dãy các chất KMnO4, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu, KNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là:

     A. 4                               B. 6                               C. 7                                D. 5

Câu 32: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2  (đktc). Biết tỉ lệ V1: V2 = 4:7. Tỉ lệ x:y bằng

     A. 11:7                          B. 7:3                            C. 7:5                            D. 11:4

Câu 35: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

     A. Protein có phản ứng màu biure.

     B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

     C. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

     D. Thành phần phân tử protein luôn có nguyên tố nito.

Câu 36: Cho các nhóm tác nhân hóa học sau:

(1) Ion kim loại nặng như Hg2+; Pb2+

(2) Các anion NO3 - ; SO42-; PO43- ở nồng độ cao

(3) Thuốc bảo vệ thực vật

(4) CFC (khí thoát ra từ một số thiết bị làm lạnh)

Những nhóm tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước là:

     A. (1); (2); (3)              B. (2); (3); (4)              C. (1); (2); (4)              D. (1); (3); (4)

Câu 37: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá trị của m là

     A. 28,0                          B. 25,2                          C. 19,6                          D. 22,4

Câu 38: Tiến hành trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch brom dư thì lượng phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng poli etilen thu được là:

     A. 77,5%   và 21,7 gam                                    B. 77,5% và 22,4 gam

     C. 85%   và 23,8 gam                                        D. 70% và 23,8 gam

Câu 39: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)2. Cho Y tác dụng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

     A. 36,51                        B. 27,96                        C. 1,50                          D. 29,52

Câu 40: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol H2SO4. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-)

     A. 3,36 gam                  B. 5,60 gam                  C. 4,48 gam                  D. 2,24 gam

ĐÁP ÁN ĐỀ LẦN 3 CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƯ PHẠM – HÀ NỘI

1-A

2-A

3-C

4-B

5-C

6-B

7-C

8-C

9-D

10-D

11-D

12-A

13-A

14-C

15-A

16-C

17-D

18-A

19-B

20-C

21-B

22-D

23-B

24-B

25-A

26-C

27-C

28-D

29-D

30-A

31-B

32-C

33-B

34-D

35-B

36-A

37-D

38-A

39-D

40-B

 

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của 4 Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Sư Phạm - Hà Nội lần 1, 2, 3, 4 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan