3 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có lời giải

15/05/2017 1.59 MB 636 lượt xem 27 tải về

Tải về

HỌC247 xin hân hạnh giới thiệu đến các em học sinh Bộ 3 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có lời giải chi tiết. Các đề trích dẫn từ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre, THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên, THPT Trần Hưng Đạo - TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

SỞ GD & ĐT

TỈNH BẾN TRE

THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

 

Câu 26: Cho hỗn hợp gồm Na, Ba và Al vào lượng nước dư, thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch X và còn lại 1,08 gam rắn không tan. Sục khí CO2 dư vào X, thu được 12,48 gam kết tủa. Giá trị của V

     A. 1,792 lít                         B. 3,584 lít                        C. 7,168 lít                           D. 8,960 lít

Câu 27: Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cho 450 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m

     A. 32,75 gam                     B. 33,48 gam                    C. 27,64 gam                       D. 33,91 gam

Câu 28: Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X chứa etyl fomat và etyl axetat với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư) thu được 17,28 gam Ag. Nếu thủy phân hoàn toàn 28,84 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m

     A. 37,24 gam                     B. 26,74 gam                    C. 31,64 gam                       D. 32,34 gam

Câu 29: Thực hiện các phản ứng sau:

(1) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

(2) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ.

(3) Thổi luồng khí H2 đến dư qua ống nghiệm chứa CuO.

(4) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và CuO trong khí trơ.

(5) Cho bột Fe vào dung dịch CuCl2.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được Cu đơn chất là

     A. 5                                     B. 2                                   C. 4                                       D. 3

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có a gam muối Ab gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b

     A. 0,6                                  B. 1,25                              C. 1,20                                 D. 1,50

Câu 31: Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X và còn lại một phần rắn không tan. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Fe, NaNO3, Cl2 và KMnO4

     A. 3                                     B. 2                                   C. 1                                       D. 4

Câu 32: Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m

     A. 10,31 gam                     B. 11,77 gam                    C. 14,53 gam                       D. 7,31 gam

Câu 33: Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng) vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54 gam kết tủa. Giá trị của a là.

     A. 0,08                                B. 0,12                              C. 0,10                                 D. 0,06

Câu 34: Cho dãy các chất: triolein; saccarozơ; nilon-6,6; tơ lapsan; xenlulozơ và glyxylglyxin. Số chất trong dãy cho được phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

     A. 6                                     B. 4                                   C. 5                                       D. 3

Câu 35: Thực hiện các thí nghiệm sau

(1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư).

(2) Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không màng ngăn xốp.

(3) Cho dung dịch KI vào dung dịch chứa Na2Cr2O7 và H2SO4.

(4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3.

(5) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm thu được đơn chất là.

     A. 2                                     B. 4                                   C. 5                                       D. 3

Câu 36: Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X

     A. 22,7%                            B. 15,5%                           C. 25,7%                              D. 13,6%

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết của đề thi thử của trường THPT Nguyễn Đình Chiều - Bến Tre nhé!

SỞ GD & ĐT

TỈNH PHÚ YÊN

THPT NGÔ GIA TỰ

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

 

 

Câu 30: X là este no, đơn chức, Y là este đơn chức, không no chứa một nối đôi C = C (X, Y đều mạch hở). Đốt chát 10,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 10,08 lít O2 (đktc) thu được 6,48 gam nước. Mặt khác, đun nóng 10,56 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp muối chứa a gam muối A b gam muối B (MA < MB). Biết A, B là các muối của các axit cacboxylic. Tỉ lệ : b gần nhất với giá trị nào sau đây ?

     A. 0,9                                 B. 1,2                               C. 1,0                                 D. 1,5

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là :

     A. 23,2                               B. 12,6                             C. 18,0                              D. 24,0

Câu 32: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Liên kết –CO–NH– giữa hai đơn vị α -amino axit gọi là liên kết peptit.

B. Các peptit đều cho phản ứng màu biure.

C. Các peptit đều bị thủy phân trong môi trường axit hoặc môi trường kiềm.

D. Các peptit thường ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước.

Câu 33: Đun nóng 4,05 gam este X (C10H10O2) cần dùng 35 gam dung dịch KOH 8%, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối. Giá trị m là:

     A. 38,60 gam                  B. 6,40 gam                      C. 5,60 gam                      D. 5,95 gam

Câu 34: Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

     A. 222,75 gam                B. 186,75 gam                 C. 176,25                          D. 129,75

Câu 35: Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra đơn chất ?

     A. Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH.               B. Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3.

     C. Cho Na vào dung dịch FeCl2.                             D. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

Câu 36: Cặp chất nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp ?

     A. poli(metylmetacrylat) và amilozơ.                   B. tơ visco và tơ olon.

     C. tơ xenlulozơ axetat và tơ lapsan.                     D. poli(vinylclorua) và tơ nilon-6,6.

Câu 37: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là :

     A. 8,96                               B. 4,48                             C. 10,08                            D. 6,72

Câu 38: Cho các nhận định sau:

(1) Trong các kim loại kiềm, xesi (Cs) có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

(2) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).

(3) Những kim loại có độ dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt.

(4) Crom (Cr) là kim loại cứng nhất trong các kim loại.

(5) Wonfam (W) có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các kim loại.

Số nhận định đúng là:

     A. 5                                  B. 3                                   C. 4                                    D. 2

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ lời giải chi tiết của đề thi thử của trường THPT Ngô Gia Tự - Phú Yên nhé!

SỞ GD & ĐT TP.HCM

THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

 

Câu 37: Cho 27,9g anilin tác dụng với dung dịch brom, phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo 49,5g kết tủa. Khối lượng brom trong dung dịch brom ban đầu là (N=14; C=12; H=1; Br=80)

     A. 72g                           B. 24g                           C. 48g                           D. 144g

Câu 38: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm etyl axetat. Axit acrylic và andehit axetic rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 45 gam kết tủa và khối lượng bình nước vôi trong tăng 27 gam. Số mol axit acrylic có trong m gam hỗn hợp X là(cho Ca=40; C=12; O=16, H=1)

     A. 0,050                        B. 0,025                        C. 0,150                        D. 0,100

Câu 39: Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dd NaOH đun nóng và dd AgNO3/NH3, to. Vậy A có CTCT là:

     A. HOC – CH2 – CH2OH                                     B. H – COO – C2H5

     C. CH3 – COO – CH3                                           D. C2H5COOH

Câu 40: Cho các phát biểu sau:

  1. Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxyglixerol
  2. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ
  3. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch
  4. Tristearin, triolein có CT lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5
  5. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hidro khi đun nóng có xúc tác Ni
  6. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dd kiềm

Số phát biểu đúng là:

     A. 3                               B. 5                               C. 4                                D. 6

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu 3 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

Tài liệu liên quan