Trắc nghiệm Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ - Hình học 9

5 trắc nghiệm 14 bài tập SGK

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):