Trắc nghiệm Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - Hình học 9

5 trắc nghiệm 15 bài tập SGK

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về hình nón, hình nón cụt, diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, nón cụt thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):