Trắc nghiệm Căn bậc ba - Đại số 9

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về Căn bậc ba thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):