Số học 6 Chương 1 Bài 11 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

6 trắc nghiệm 11 bài tập SGK 3 hỏi đáp

Dùng các tính chất chia hết đã được học ở Bài 10, có thể giải thích các Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Tóm tắt lý thuyết

1. Nhận xét mở đầu.

Ta thấy: \(90 = 9 . 10 = 9 . 2 . 5 \) chia hết cho 2, cho 5;

            \(610 = 61 . 10 = 61 . 2 . 5\) chia hết cho 2, cho 5;

            \(1240 = 124 . 10 = 124 . 2 . 5\)chia hết cho 2, cho 5.

Nhận xét: Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

2. Dấu hiệu chia hết cho 2.

VD: Xét số n = \(\overline{43*}\)

Ta viết : n = \(\overline{43*} = 430 + *\)

Nếu * là các chứ số 0, 2, 4, 6, 8 (là các chữ số chẵn) thì n chia hết cho 2.

Nếu * là các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 (là các chữ số lẻ) thì n không chia hết cho 2.

Kết luận : Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

3.Dấu hiệu chia hết cho 5.

Sử dụng lại VD  \(n = \overline{43*}\)

Nếu * là các chữ số 0 hoặc 5 thì n chia hết cho 5.

Nếu * là các chữ số khác 0 hoặc 5 thì n không chia hết cho 5.

Kết luận : Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Bài tập minh họa

Bài 1: Trong các số 115, 234, 560, 238, 137 số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

Hướng dẫn:

234, 238, 560 chia hết cho 2 vì tận cùng là các chữ số chẵn 4, 8 và 0.

115, 560 chia hết cho 5 vì tân cùng là các chữ số 0 và 5.

Bài 2: Xét xem tổng \(126 + 148\) có chia hết cho 2 không?

Hướng dẫn:

126 tận cùng bằng 6 nên chia hết cho 2

148 tận cùng bằng 8 nên chia hết cho 2

Nên suy ra tổng \(126 +148\) chia hết cho 2.

Bài 3: Dùng ba chữ số 4, 0, 5 ghép thành các số tự nhiên chia hết cho 2

Hướng dẫn:

Trong ba chữ số được cho chỉ có 4 và 0 chia hết cho 2 nên số tự nhiên chia hết có 2 là : 504, 540, 450.

Lời kết

Qua bài học này giúp các em nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Từ đó các em có thực hiện các phép tính một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Để củng cố bài học, xin mời các em làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Số học 6 Chương 1 Bài 11 với những câu hỏi ôn tập, bám sát nội dung bài học. Bên cạnh đó các em có thể nêu thắc mắc của mình thông qua phần Hỏi đáp Số học 6 Chương 1 Bài 11, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Phần hướng dẫn Giải bài tập Số học 6 Chương 1 Bài 11 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài toán từ SGK Toán 6 tập 1.

-- Mod Toán Học 6 HỌC247