Trắc nghiệm Mặt cầu - Hình học 12

10 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Mặt cầu với nội dung các câu hỏi xoay quanh các khái niệm, tính chất, sự tương giao của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng, các bài toán tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu, xác định mặt cầu ngoại tiếp đa diện sẽ giúp các em ôn lại bài học và có định hướng cho việc học tập hiệu quả hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):