Trắc nghiệm Lũy thừa - Giải tích 12

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Thông qua bài kiểm tra Lũy thừa sẽ giúp các em đánh giá mức độ hiểu bài, khả năng vận dụng nội dung vừa học để giải bài tập , qua đó sẽ giúp các em ghi nhớ bài tốt hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):