Trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vectơ - Hình học 9

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK

Cùng nhau củng cố về Tích vô hướng của hai vectơ thông qua các bài tập sau

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):